DS3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 01/03/2023 3:47:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DS3 của CTCP Quản lý Đường sông số 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2023;
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường tầng 3 Công ty cổ phần Quản lý đường sông số 3, tổ 2 khu 2 phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật.
          - Nội dung họp: Chương trình Đại hội và tài liệu Đại hội sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các tin liên quan