VAT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Kim Phượng

HNX - 02/03/2023 11:52:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Kim Phượng
- Mã chứng khoán: VAT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 686.810 CP (tỷ lệ 15,11%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 679.510 CP (tỷ lệ 14,95%)
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 24/02/2023.
- Lý do thay đổi sở hữu: Đầu tư

Các tin liên quan