BTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HNX - 02/03/2023 2:38:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTB của CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp

Các tin liên quan