序論

 • Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, HEC đã khảo sát thiết kế trên 800 công trình thuỷ lợi vừa và lớn góp phần đáng kể vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thương hiệu HEC đã trở nên quen thuộc với các chủ đầu tư, nhà điều hành và các nhà thầu hoạt động trong lĩnh xây dựng các công trình thủy lợi. Điều này được thể hiện qua sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia HEC ở hầu hết các công trình thủy lợi, các dự án trọng điểm của nhà nước như: Hồ chứa nước Tân Giang, Hồ chứa nước Cam Ranh

ビジネス分野

 • Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
 • Họat động kiến trúc và tư vấn có liên quan;
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng họăc đi thuê;
 • Họat động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;
 • In ấn;

会社沿革

設立日 01/01/0001
経営登録証明書番号 0100103175
経営登録証明書の発行日 26/06/2023
資本金 44,000,000,000
税番号 0100103175
業界&分野 >

 • 1955: Phòng thiết kế đo đạc, tiền thân của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP được thành lập theo Nghị định số 507-TTg của Hội đồng Chính phủ;
 • 1993: Công ty Khảo sát thiết kế thủy lợi 1 được thành lập với vốn điều lệ 7.518.110.000 đồng;
 • 1995: Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi I;
 • 2007: Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi I được đổi tên thành Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam;
 • Ngày 15/10/12007: Công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam thực hiện cổ phần hóa;
 • 26-04-2008: Đại hội đồng cổ đông thành lập đã được tổ chức thành công và thông qua bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP;
 • 09-06-2008: Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP (Quyết định số 1703/QĐ-BNN-ĐMDN về việc điều chỉnh tên gọi Tổng công ty cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam thành Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam-CTCP);

上場情報

上場日 26/06/2023
上場市場 UPCOM
額面 10,000
取引基準価格 14,000
上場株数 4,400,000
上場総額 44,000,000,000

取締役会

Nguyễn Mạnh Hải Chủ tịch HĐQT
Lý Thái Hải Phó Chủ tịch HĐQT
Phạm Văn Tứ Thành viên HĐQT
Nguyễn Hoàng Linh Thành viên HĐQT
Nguyễn Ngọc Phú Thành viên HĐQT
Nguyễn Thị Mạch Trưởng ban kiếm soát
Ngô Thế Tráng Thành viên Ban kiểm soát
Phạm Thúy Quỳnh Thành viên Ban kiểm soát
Vũ Văn Chinh Tổng giám đốc
Phạm Văn Tứ Phó Tổng giám đốc
Võ Văn Lung Phó Tổng giám đốc
Đỗ Ngọc Cương Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Chí Trường Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Hữu Cường Phó Tổng giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Giám đốc tài chính
Đỗ Thị Cẩm Tú Kế toán trưởng
Võ Văn Lung Đại diện công bố thông tin