Ông Lê Hữu Phương - 0020

Kinh nghiệm: 08 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0962787858
Email: phuonglh@bsc.com.vn
Zalo: 0962787858

Bà Nguyễn Ngọc Anh - 0022

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0983880817
Email: anhnn@bsc.com.vn
Zalo: 0983880817

Bà Nguyễn Thu Trang - 0024

Kinh nghiệm: 13 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Đầu tư cơ bản
Tel: 0985112378
Email: trangnt@bsc.com.vn
Zalo: 0985112378

Bà Nguyễn Út Ny - 0025

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0976088678
Email: nynu@bsc.com.vn
Zalo: 0976088678

Bà Mai Thị Thu Hằng - 0026

Kinh nghiệm: 13 Năm
Trường phái đầu tư: Phân tích cơ bản/ Phân tích kỹ thuật
Tel: 0906015070
Email: hangmt@bsc.com.vn
Zalo: 0906015070

Ông Nguyễn Tuấn Tú - 0027

Kinh nghiệm: 16 Năm
Trường phái đầu tư: Phân tích cơ bản/ Phân tích kỹ thuật
Tel: 0919359986
Email: tunt@bsc.com.vn
Zalo: 0919359986

Ông Nguyễn Việt Dũng - 0028

Kinh nghiệm: 16 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0936201268
Email: dungnv@bsc.com.vn
Zalo: 0936201268

Bà Vũ Thị Ngọc Minh - 0030

Kinh nghiệm: 14 Năm
Trường phái đầu tư: Phân tích cơ bản kết hợp Phân tích kỹ thuật
Tel: 0947891389
Email: minhvn@bsc.com.vn
Zalo: 0947891389

Bà Bùi Thu Hà - 0031

Kinh nghiệm: 16 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0904882516
Email: habt@bsc.com.vn
Zalo: 0904882516

Ông Nguyễn Hữu Quý - 0034

Kinh nghiệm: 02 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0969557957
Email: quynh@bsc.com.vn
Zalo: 0969557957

Ông Nguyễn Hoàng Nam - 0035

Kinh nghiệm: 07 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0972999089
Email: namnh@bsc.com.vn
Zalo

Bà Nguyễn Thị Thủy - 0036

Kinh nghiệm: 08 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, dòng tiền
Tel: 0988012988
Email: thuynt1@bsc.com.vn
Zalo: 0988012988

Ông Trần Kim Sơn - 0036

Kinh nghiệm: 16 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0976201770
Email: sontk@bsc.com.vn
Zalo

Ông Nguyễn Sơn Hà - 0042

Kinh nghiệm: 10 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0985890416
Email: hans@bsc.com.vn
Zalo: 0985890416

Ông Phạm Bá Anh - 0043

Kinh nghiệm: 13 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0919221636
Email: anhpb@bsc.com.vn
Zalo: 0919221636

Bà Cao Thị Thái Hiền - 0002

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0908042818
Email: hienct@bsc.com.vn
Zalo

Bà Hồ Thị Hoài Tâm - 0003

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Phân tích kỹ thuật, Tăng trưởng
Tel: 0938928538
Email: tamhh@bsc.com.vn
Zalo: 0938928538

Bà Lưu Khánh Vân - 0007

Kinh nghiệm: 10 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0903070030
Email: vanlk@bsc.com.vn
Zalo

Bà Nguyễn Thị Hồng Hiệp - 0008

Kinh nghiệm: 17 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0918426369
Email: hiepnh@bsc.com.vn
Zalo: 0918426369

Ông Đinh Thanh Hà - 0010

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0986565566
Email: hadt@bsc.com.vn
Zalo: 0986565566

Ông Huỳnh Đăng Khôi - 0013

Kinh nghiệm: 15 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0919107909
Email: khoihd@bsc.com.vn
Zalo: 0919107909

Ông Ngô Tấn Phát - 0014

Kinh nghiệm: 06 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0941412072
Email: phatnt@bsc.com.vn
Zalo: 0941412072

Ông Nguyễn Trung Kiên - 0016

Kinh nghiệm: 15 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0935121111
Email: kiennt.tvdt@bsc.com.vn
Zalo: 0935121111

Ông Trần Đại Thành - 0018

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0938975888
Email: thanhtd@bsc.com.vn
Zalo: 0938975888

Bà Ngô Thị Lan - 0061

Kinh nghiệm: 12 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0947298268
Email: lannt@bsc.com.vn
Zalo: 0947298268

Ông Dương Đình Bảo Nghĩa

Kinh nghiệm: 06 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0986263526
Email: nghiaddb1@bsc.com.vn
Zalo: 0986263526

Ông Nguyễn Quốc Cường

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0934032230
Email: cuongnq@bsc.com.vn
Zalo: 0934032230

Ông Nguyễn Minh Đức

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0988869339
Email: ducnm@bsc.com.vn
Zalo: 0988869339

Ông Phạm Mạnh Hùng

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0345777898
Email: hungpm@bsc.com.vn
Zalo: 0345777898

Ông Nguyễn Viết Quý

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư cơ bản, Phân tích kỹ thuật
Tel: 0943657890
Email: quynv@bsc.com.vn
Zalo: 0943657890

Ông Đỗ Việt Hưng

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0368863594
Email: hungdv@bsc.com.vn
Zalo: 0368863594

Ông Nguyễn Công Thủ

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0356138079
Email: thunc@bsc.com.vn
Zalo: 0356138079

Bà Nguyễn Bích Vân

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0906051638
Email: vannb@bsc.com.vn
Zalo: 0906051638

Ông Lê Bá Trực

Kinh nghiệm: 05 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0988175637
Email: truclb@bsc.com.vn
Zalo: 0988175637

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Kinh nghiệm: 07 Năm
Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị, Tăng trưởng
Tel: 0937183306
Email: hangptt@bsc.com.vn
Zalo: 0937183306