{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


 BSC công bố Bản cáo bạch và Bản thông báo phát hành chứng quyền có đảm bảo mã MWG.

- Các file đính kèm:

1. Thông báo phát hành chứng quyền MWG

2. Bản cáo bạch

3. Giấy phép chào bán

4. Phiếu đăng ký đặt mua chứng quyền dựa trên cổ phiếu MWG

5. Thông báo và hướng dẫn đặt mua chứng quyền

 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}