Khách hàng cá nhân

BSC luôn chú trọng phát triển các sản phẩm dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng.

Khách hàng tổ chức

BSC cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng như dịch vụ ngân hàng đầu tư, quản lý danh mục đầu tư...

Khách hàng doanh nghiệp

BSC đã thực hiện thành công nhiều giao dịch tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp nhà nước, tư nhân.