Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Xảo Cơ Chủ tịch HĐQT 3.484.000 10,11% 31/12/2019
Trần Tuấn Nghiệp Tổng giám đốc 1.776.840 5,16% 31/12/2019
Trần Tuấn Minh Giám đốc kỹ thuật 1.064.670 3,09% 31/12/2019
Trần Uyển Nhàn 700.000 2,03% 31/12/2019
Bùi Quang Hiệp Thành viên HĐQT 185.000 0,54% 31/12/2019
Khưu Kim Hòa Trưởng ban kiếm soát 155.600 0,45% 31/12/2019
Phan Văn Dũng 108.780 0,32% 31/12/2019
Trần An 30.000 0,09% 31/12/2019
Bùi Quang Hội 15.600 0,05% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Loan Kế toán trưởng 11.200 0,03% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hoàng Vân Thành viên Ban kiểm soát 5.000 0,01% 31/12/2019
Phan Minh Tuấn 2.400 0,01% 31/12/2019
Khưu Thị Thanh Xuân 1.320 0,00% 31/12/2019
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 0 0,00% 07/10/2009
CTCP Đầu tư Hữu Liên 0 0,00% 12/12/2011
Lê Anh Hải Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/06/2014
Công ty TNHH Đầu Tư Xảo cơ Lang Phương 0 0,00% 09/11/2012
Lưu Lang Phương 0 0,00% 14/06/2012
CTCP Đầu tư Tài chính BIDV 0 0,00% 21/06/2011
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín 0 0,00% 08/04/2009