Mã CK Tên Năm TC gần nhất Quý gần nhất Giá gần nhất Thay đổi trong ngày Thị giá vốn (Tỷ) Giá đóng cửa trước Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Khối lượng Khối lượng TB (10 ngày) Cao nhất 52 tuần Thấp nhất 52 tuần % thay đổi trong ngày % thay đổi 7 ngày % thay đổi 30 ngày % thay đổi 3 tháng % thay đổi 6 tháng % thay đổi 1 năm % thay đổi 2 năm % thay đổi 3 năm % thay đổi 5 năm Vốn CSH (MRQ) (Tỷ) Doanh thu (TTM) (Tỷ) Lợi nhuận sau thuế (TTM) (Tỷ) P/E điều chỉnh TTM ( lần ) ROE (TTM) ROA (TTM) P/E cơ bản (TTM) P/E cơ bản (LFY) P/E điều chỉnh LFY (lần) PS TTM (lần) PS (LFY) P/B (MRQ) Tăng trưởng EPS điều chỉnh MRQ (%) Tăng trưởng EPS điều chỉnh TTM (%) Tăng trưởng EPS điều chỉnh LFY (%) Tăng trưởng doanh thu (MRQ) % Tăng trưởng doanh thu (TTM) % Tăng trưởng doanh thu (LFY) % Tăng trưởng lợi nhuận (MRQ) % Tăng trưởng lợi nhuận (TTM) % Tăng trưởng lợi nhuận (LFY) %
{{quote.Symbol}} {{quote.ExchangeName}} {{quote.Name}} {{quote.LFY}} Q{{quote.Quarter}}/{{quote.Year}} {{quote.PriceLast / 1000 | number:2}} {{quote.PriceChange / 1000 | number:2}} {{quote.PriceBasic / 1000 | number:2}} {{quote.PriceHigh / 1000 | number:2}} {{quote.PriceLow / 1000 | number:2}} {{quote.TotalVolume | number:0}} {{quote.AvgVolume10d | number:0}} {{quote.High52WkPrice / 1000 | number:2}} {{quote.Low52WkPrice / 1000 | number:2}} {{quote.PricePercentChange | number:2}}% {{quote.SevenDaysChange | number:2}}% {{quote.ThirtyDaysChange | number:2}}% {{quote.ThreeMonthsChange | number:2}}% {{quote.SixMonthsChange | number:2}}% {{quote.OneYearChange | number:2}}% {{quote.TwoYearsChange | number:2}}% {{quote.ThreeYearsChange | number:2}}% {{quote.FiveYearsChange | number:2}}% {{quote.MarketCapitalization / 1000000000 | number:2}} {{quote.DilutedPE_LFY | number:2}} {{quote.Equity_MRQ / 1000000000 | number:2}} {{quote.Sales_TTM / 1000000000 | number:2}} {{quote.ProfitAfterTax_TTM / 1000000000 | number:2}} {{quote.DilutedPE_TTM | number:2}} {{quote.BasicPE_TTM | number:2}} {{quote.BasicPE_LFY | number:2}} {{quote.PS_TTM | number:2}} {{quote.PS_LFY | number:2}} {{quote.PB_MRQ | number:2}} {{quote.ROE_TTM | number:2}} {{quote.ROA_TTM | number:2}} {{quote.DilutedEPSGrowth_MRQ | number:2}} {{quote.DilutedEPSGrowth_TTM | number:2}} {{quote.DilutedEPSGrowth_LFY | number:2}} {{quote.SalesGrowth_MRQ | number:2}} {{quote.SalesGrowth_TTM | number:2}} {{quote.SalesGrowth_LFY | number:2}} {{quote.ProfitGrowth_MRQ | number:2}} {{quote.ProfitGrowth_TTM | number:2}} {{quote.ProfitGrowth_LFY | number:2}}