Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Hữu Liên Á Châu 0 0,00% 17/04/2013
CTCP Chứng khoán SBS 0 0,00% 20/04/2009
Phan Văn Thơm 0 0,00% 11/12/2009
Lê Thị Hương Giang Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Phạm Trần Ái Trung 0 0,00% 31/12/2014