Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu Tư Xảo cơ Lang Phương 0 0,00% 09/11/2012
CTCP Hữu Liên Á Châu 0 0,00% 17/04/2013
CTCP Chứng khoán SBS 0 0,00% 20/04/2009
Phan Văn Thơm 0 0,00% 11/12/2009
Phạm Trần Ái Trung 0 0,00% 31/12/2014