Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 575.520 1.527.599 4.167.474 3.317.050 2.867.114
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11.175 19.425 116.729 47.757 83.665
1. Tiền 8.175 16.625 113.729 20.757 75.293
2. Các khoản tương đương tiền 3.000 2.800 3.000 27.000 8.372
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 11.467 907 1.017 979.867 369.310
1. Chứng khoán kinh doanh 12.547 907 1.017 979.867 369.310
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -1.080 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 500.460 1.495.616 4.035.569 2.271.150 2.394.917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15.991 40.680 39.561 24.401 78.119
2. Trả trước cho người bán 22.697 30.940 36.044 24.918 874.066
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 409.424 1.146.460 3.807.698 2.125.927 1.351.249
6. Phải thu ngắn hạn khác 56.532 283.088 157.549 104.144 99.596
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4.184 -5.553 -5.283 -8.240 -8.113
IV. Tổng hàng tồn kho 48.707 6.875 9.180 12.729 15.457
1. Hàng tồn kho 48.818 7.075 9.380 12.845 15.556
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -111 -200 -200 -116 -99
V. Tài sản ngắn hạn khác 3.711 4.776 4.979 5.547 3.765
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 682 400 303 784 1.400
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.606 3.002 2.801 3.391 1.658
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.423 1.375 1.875 1.372 707
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.312.928 2.592.732 4.234.529 5.457.201 5.969.024
I. Các khoản phải thu dài hạn 11.518 29.658 16.587 40.745 17.457
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 11.518 29.658 16.587 40.745 17.457
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 717.793 876.348 752.761 730.053 687.398
1. Tài sản cố định hữu hình 639.550 798.949 752.230 701.042 649.457
- Nguyên giá 968.168 1.173.593 1.179.973 1.182.441 1.184.959
- Giá trị hao mòn lũy kế -328.618 -374.643 -427.743 -481.399 -535.502
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 78.243 77.399 531 29.010 37.941
- Nguyên giá 87.021 87.076 2.675 37.621 59.549
- Giá trị hao mòn lũy kế -8.778 -9.677 -2.144 -8.611 -21.608
III. Bất động sản đầu tư 12.430 12.343 12.124 11.906 11.688
- Nguyên giá 17.275 17.404 17.404 17.404 17.404
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.845 -5.061 -5.279 -5.498 -5.716
IV. Tài sản dở dang dài hạn 323.180 210.322 40.059 55.551 44.475
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 323.180 210.322 40.059 55.551 44.475
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1.016.795 1.215.391 3.172.072 4.323.502 4.927.655
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 1.011.795 1.110.391 2.459.782 3.790.685 4.486.846
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 5.000 5.000 713.400 941.791 941.391
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 -1.110 -408.974 -500.582
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 100.000 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 172.492 167.729 190.075 252.059 220.165
1. Chi phí trả trước dài hạn 155.310 150.649 172.394 169.009 132.104
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 17.182 17.080 17.681 83.050 88.061
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 58.720 80.941 50.851 43.385 60.186
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.888.448 4.120.331 8.402.003 8.774.251 8.836.137
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.097.768 2.186.910 4.668.017 4.961.610 4.775.534
I. Nợ ngắn hạn 392.509 735.620 1.030.884 838.976 3.671.860
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 218.072 464.795 713.635 514.949 3.330.268
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 27.604 23.591 6.201 4.661 8.033
4. Người mua trả tiền trước 3.601 30 516 260 590
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 9.111 36.634 63.456 13.367 27.424
6. Phải trả người lao động 1.879 2.241 1.783 2.129 2.270
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 43.306 106.130 127.955 170.828 156.387
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.051 978 941 1.011 1.283
11. Phải trả ngắn hạn khác 79.614 81.093 84.553 87.229 101.180
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 79 70 47 117 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 8.191 20.057 31.798 44.426 44.426
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 705.258 1.451.290 3.637.134 4.122.634 1.103.673
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 82.156 80.567 567 1.295 1.300
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 542.872 1.292.005 3.588.153 4.072.169 1.062.238
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 80.231 78.717 48.414 49.170 40.136
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.790.680 1.933.421 3.733.986 3.812.641 4.060.604
I. Vốn chủ sở hữu 1.790.680 1.933.421 3.733.986 3.812.641 4.060.604
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 890.982 890.982 1.781.965 2.138.358 2.138.358
2. Thặng dư vốn cổ phần 79.885 79.885 93.994 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 5.568 13.304 21.455 31.684 32.050
5. Cổ phiếu quỹ -35.861 -35.861 0 0 -23.032
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.136 26.608 42.910 63.531 64.269
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 587 587 587 634 636
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 378.507 495.421 1.423.725 1.167.826 1.541.254
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 253.561 326.080 600.163 1.073.171 1.242.587
- LNST chưa phân phối kỳ này 124.946 169.341 823.562 94.655 298.667
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 459.876 462.495 369.349 410.608 307.070
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.888.448 4.120.331 8.402.003 8.774.251 8.836.137