Đơn vị: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.671.995 1.352.986 1.148.191 1.189.518 1.061.922
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 68.105 4.573 14.979 12.097 16.383
1. Tiền 37.782 4.573 14.979 12.097 16.383
2. Các khoản tương đương tiền 30.323 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 153.217 149.896 110.000 93.000 93.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 153.217 149.896 110.000 93.000 93.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 606.437 424.707 462.421 543.800 457.187
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 524.436 411.061 465.096 499.711 418.169
2. Trả trước cho người bán 13.249 10.346 14.654 1.845 12.103
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 134.779 62.473 42.927 45.444 29.778
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -66.026 -59.173 -60.256 -3.201 -2.864
IV. Tổng hàng tồn kho 843.844 764.378 557.305 539.089 493.205
1. Hàng tồn kho 843.844 764.378 557.305 539.089 493.205
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 390 9.431 3.487 1.532 2.147
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 390 2.655 3.058 1.108 1.723
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 549 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 6.228 429 424 424
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 236.620 223.745 194.077 167.655 157.712
I. Các khoản phải thu dài hạn 4.870 2.270 1.742 816 1.523
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 4.870 2.270 1.742 816 1.523
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 180.653 154.539 132.137 108.019 98.842
1. Tài sản cố định hữu hình 83.524 112.300 103.118 107.794 85.357
- Nguyên giá 378.161 461.618 471.843 515.243 509.200
- Giá trị hao mòn lũy kế -294.637 -349.318 -368.725 -407.449 -423.844
2. Tài sản cố định thuê tài chính 97.049 42.239 28.719 0 12.755
- Nguyên giá 139.285 53.860 42.349 0 13.532
- Giá trị hao mòn lũy kế -42.236 -11.621 -13.630 0 -777
3. Tài sản cố định vô hình 80 0 300 225 730
- Nguyên giá 450 450 750 750 1.439
- Giá trị hao mòn lũy kế -371 -450 -450 -525 -709
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 454 454 454 0 577
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 454 454 454 0 577
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 10.200 10.200 10.200 10.200 10.190
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 10.200 10.200 10.200 10.200 10.190
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 18.000 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -18.000 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 40.444 56.283 49.544 48.620 46.580
1. Chi phí trả trước dài hạn 40.444 56.283 49.544 48.620 46.580
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.908.615 1.576.731 1.342.269 1.357.174 1.219.635
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.628.098 1.285.851 1.046.940 1.058.914 921.834
I. Nợ ngắn hạn 1.592.046 1.264.904 1.039.345 1.058.914 914.690
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.015.219 763.671 666.954 596.358 412.530
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 179.018 200.136 143.647 202.421 164.316
4. Người mua trả tiền trước 211.985 171.850 83.944 85.003 168.966
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26.010 2.602 7.757 8.603 13.870
6. Phải trả người lao động 85.576 80.617 61.212 91.592 81.969
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 4.861 17.052 44.409 50.604 51.528
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 273 62 38 14 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 52.935 16.158 17.700 15.786 14.459
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 9.903 6.255 6.324 1.564 281
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.266 6.501 7.360 6.970 6.772
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 36.053 20.947 7.596 0 7.143
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 300 300 10 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 29.575 16.295 6.884 0 7.143
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6.178 4.351 701 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 280.517 290.880 295.328 298.260 297.801
I. Vốn chủ sở hữu 280.517 290.880 295.328 298.260 297.801
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 93.887 93.887 93.887 93.887 93.887
2. Thặng dư vốn cổ phần 8.077 8.077 8.077 8.077 8.077
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 9.389 9.389 9.389 9.389 9.389
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 153.105 157.504 160.690 163.815 166.717
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.060 22.023 23.286 23.092 19.732
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 5.061 16.097 9.080 8.585 7.901
- LNST chưa phân phối kỳ này 10.998 5.927 14.206 14.507 11.831
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.908.615 1.576.731 1.342.269 1.357.174 1.219.635