Đơn vị: 1.000.000đ
  2017 2018 2019 2020 2021
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 34.515 46.248 50.115 42.730 19.011
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 10.769 7.538 15.293 1.505 633
1. Tiền 10.769 7.538 15.293 1.505 633
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 20.430 36.011 30.290 30.583 17.144
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 21.732 34.498 29.370 29.525 16.222
2. Trả trước cho người bán 0 2.577 186 371 50
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 108 376 2.172 2.118 2.277
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.410 -1.440 -1.438 -1.431 -1.405
IV. Tổng hàng tồn kho 2.420 2.088 3.905 9.979 597
1. Hàng tồn kho 2.420 2.088 3.905 9.979 597
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 896 611 627 664 637
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 41 0 22 51 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 850 605 0 613 637
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6 6 605 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 37.072 28.702 31.383 27.027 24.738
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 30.641 21.486 22.895 20.434 17.150
1. Tài sản cố định hữu hình 25.953 16.798 18.207 15.746 12.462
- Nguyên giá 157.775 159.134 164.381 165.566 166.397
- Giá trị hao mòn lũy kế -131.822 -142.336 -146.174 -149.820 -153.935
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688
- Nguyên giá 4.688 4.688 4.688 4.688 4.688
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 136 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 136 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6.431 7.080 8.488 6.593 7.588
1. Chi phí trả trước dài hạn 6.431 7.080 8.488 6.593 7.588
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 71.587 74.950 81.497 69.757 43.749
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 109.478 116.661 67.678 72.458 69.399
I. Nợ ngắn hạn 109.478 116.661 67.678 72.458 69.399
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 12.114 13.673 12.304 17.427 16.804
4. Người mua trả tiền trước 0 550 0 0 1.091
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 261 477 797 99 0
6. Phải trả người lao động 2.429 6.124 13.187 8.816 3.345
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.258 2.085 2.011 4.023 6.545
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 1.235 1.235 0 807 497
11. Phải trả ngắn hạn khác 92.163 92.499 39.360 41.269 41.098
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 18 18 18 18 18
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -37.891 -41.711 13.819 -2.701 -25.650
I. Vốn chủ sở hữu -37.891 -41.711 13.819 -2.701 -25.650
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 640 640 640 640 640
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 841 841 841 841 841
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -139.372 -143.192 -87.662 -104.182 -127.131
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -132.532 -139.372 -143.192 -87.662 -104.182
- LNST chưa phân phối kỳ này -6.840 -3.820 55.530 -16.521 -22.948
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 71.587 74.950 81.497 69.757 43.749