Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đoàn Hồng Ngọc 173.800 4,97% 02/10/2019
Nguyễn Công Lãi Tổng giám đốc 67.000 1,91% 30/06/2022
Lê Thị Len 66.000 1,89% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Phố Wall 64.300 1,84% 14/01/2022
Phạm Gia Tuấn Phó Giám đốc 50.000 1,43% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Vân 10.000 0,29% 11/02/2022
Trần Thị Bích Liên 6.000 0,17% 30/06/2022
Hoàng Thị Dương 5.000 0,14% 30/06/2019
Nguyễn Sơn Tùng 600 0,02% 30/12/2018
Vũ Huy Quý 100 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Thị Hoài Thu 100 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thiên Hoa Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thanh Vân 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Quang Khánh Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Quỳnh Mai Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Minh Hiền 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thị Huệ 0 0,00% 09/02/2022
Phạm Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 15/02/2022
Nguyễn Thanh Mai 0 0,00% 15/02/2022
Nguyễn Mạnh Cường 0 0,00% 29/12/2021