Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 90.124.015 73,15% 31/12/2022
Nguyễn Hoành Vân Tổng giám đốc 41.798 0,03% 31/12/2021
Vũ Văn Hoan 12.420 0,01% 31/12/2018
Lê Thị Nhẫn 7.834 0,01% 31/12/2022
Lê Thị Thu 3.348 0,00% 31/12/2022
Lê Xuân Dực 3.000 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Đức Sơn Kế toán trưởng 901 0,00% 31/12/2022
Nguyễn Chí Thức 644 0,00% 31/12/2022
Lê Hữu Phăng Trưởng ban kiếm soát 644 0,00% 31/12/2022
Ngô Sỹ Túc 575 0,00% 31/12/2019
Hà Văn Diên 575 0,00% 30/06/2019
Lê Quang Đông Thành viên Ban kiểm soát 28 0,00% 31/12/2022
Lê Huy Quân Thành viên HĐQT 4 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Châu 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Minh Đức Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Lê Hữu Hà Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/02/2023
Tào Thị Nga 0 0,00% 07/02/2023
Bùi Hồng Minh 0 0,00% 07/02/2023
Phan Thị Nhường 0 0,00% 07/02/2023
Lê Thị Khanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/02/2023