Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Licogi - CTCP 27.609.700 89,06% 31/12/2020
Lã Quý Duẩn Tổng giám đốc 101.500 0,33% 30/06/2022
Trần Văn Hải 65.800 0,21% 31/12/2021
Nguyễn Đình Hóa 26.500 0,09% 31/12/2021
Phạm Viết Long Giám đốc kinh doanh 22.600 0,07% 30/06/2022
Doãn Huy Phương GĐ Kế hoạch-Vật tư 11.400 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Anh Khoa 10.000 0,03% 26/12/2018
Thái Hồng Khanh 6.500 0,02% 31/12/2021
Trần Thị Hồng Vân Đại diện công bố thông tin 6.400 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoài Thu 3.300 0,01% 31/12/2021
Bùi Thanh Tuệ Phó Tổng giám đốc 1.000 0,00% 31/12/2021
Phạm Việt Thắng Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Phan Lan Anh 0 0,00% 01/10/2022
Lê Thị Thanh Nội Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Tô Dũng 0 0,00% 01/10/2022
Phạm Quang Huy 0 0,00% 01/10/2022
Đỗ Thị Hiếu Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Hoàng Như Thái Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Danh Quân Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Anh Dũng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022