Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Khánh Việt 487.200 29,00% 30/06/2021
CTCP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh 369.600 22,00% 31/12/2020
Lê Tiến Anh 287.000 17,08% 31/12/2019
Đào Vũ Lâm 17.144 1,02% 31/12/2020
Lê Thị Hương Dung Thành viên HĐQT 12.793 0,76% 30/06/2021
Phạm Bá Minh Thành viên HĐQT 6.874 0,41% 30/06/2021
Lê Như Linh 6.482 0,39% 30/06/2021
Lê Quang Trung Phó Giám đốc 5.096 0,30% 30/06/2021
Nguyễn Lê Quân Thành viên Ban kiểm soát 3.940 0,23% 30/06/2021
Hồ Thượng Hải 3.780 0,23% 31/12/2020
Lê Việt 1.583 0,09% 15/05/2018
Mai Thị Tú Uyên 0 0,00% 31/12/2015
Văn Công Hưng 0 0,00% 31/12/2015
Lại Trần Hoài Khanh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/01/2022
Vũ Bảo Ngân 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Tấn Huy 0 0,00% 31/12/2015
Lê Văn Hùng 0 0,00% 31/12/2011
CTCP Thương mại Toàn Lực 0 0,00% 31/12/2012
Lê Thị Xinh Xinh 0 0,00% 30/06/2014
Phan Trường Minh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/01/2022