Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư Phan Vũ 23.001.000 51,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Hiệp 1.650.000 3,66% 31/12/2021
Phạm Trung Thành Thành viên HĐQT 30.250 0,07% 30/06/2022
Hà Thế Phương 25.000 0,06% 30/06/2021
Hà Thế Lộng 25.000 0,06% 30/06/2021
Lê Quang Trung 12.000 0,03% 31/12/2019
Ngô Mạnh Quân 6.000 0,01% 31/12/2018
Nguyễn Mạnh Quân 6.000 0,01% 30/06/2019
Nguyễn Thị Thanh Vân Kế toán trưởng 1.000 0,00% 30/06/2018
CTCP FECON 3 0,00% 21/03/2022
Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam 0 0,00% 10/06/2014
Phùng Tiến Trung 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thanh Phương 0 0,00% 08/10/2014
Nguyễn Tuấn Hưng 0 0,00% 03/10/2014
Nguyễn Đức Quý 0 0,00% 03/10/2014
Ngô Thị Thanh 0 0,00% 30/06/2015
Hoàng Văn Thoan 0 0,00% 01/10/2022
Hà Thị Mỹ Quyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Cao Văn Thái PGĐ Sản xuất 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Thị Nghiên 0 0,00% 01/10/2022