Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà HN 1.527.360 59,80% 31/12/2010