Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Chu Thị Như Ý Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Kim Dung Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Bùi Thị Hồng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Đắc Minh Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Hồng Toàn Phó Giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Bá Tuấn Giám đốc 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Thị Hậu Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 25/09/2022
Bùi Xuân Trịnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022