Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lâm Thúy Hường 794.505 79,45% 30/01/2020
Đào Hương Lan 21.671 2,17% 16/01/2020
Nguyễn Thế Toàn Thành viên HĐQT 15.800 1,58% 16/01/2020
Tạ Đình Hưng 0 0,00% 10/07/2019
Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Thị Tâm Kế toán trưởng 0 0,00% 01/04/2022
Đoàn Thị Thu Hiền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/04/2022
Triệu Hương Giang 0 0,00% 01/04/2022
Hoàng Thị Thu Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Chu Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Trương Quốc Dũng Giám đốc 0 0,00% 01/04/2022
Bùi Thị Thu Huyền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Trần Bá Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Đặng Thị Thu Vân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022