Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Văn An 2.034.800 8,52% 29/12/2021
Nguyễn Vũ Hiếu 682.700 2,86% 24/05/2021
CTCP Chứng khoán VSM 1.500 0,01% 31/12/2018
Phạm Thị Hồng Thêu Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/02/2022
Đặng Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/02/2022
Chử Thị Ngọc Hà 0 0,00% 18/02/2022
Vũ Thị Hồng Hạnh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 18/02/2022
Nguyễn Bích Phượng 0 0,00% 18/02/2022
Lê Hữu Lộc 0 0,00% 18/02/2022
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 18/02/2022
Nguyễn Thị Thanh Loan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/02/2022
Lê Đức Dũng 0 0,00% 18/02/2022
Trần Xuân Thảo Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/02/2022
Trần Mạnh Hùng Tổng giám đốc 0 0,00% 29/03/2017
CTCP Damac GLS 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Xuân Mai 0 0,00% 26/12/2013
Vũ Minh Thành 0 0,00% 13/01/2014
Nguyễn Công Khanh 0 0,00% 30/06/2014
Đào Đình Kiên 0 0,00% 13/01/2014
Bùi Đỗ Phương 0 0,00% 30/06/2014