Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hồ Huy Chủ tịch HĐQT 31.550.864 36,02% 31/12/2013
Nguyễn Kim Tùng (TVHĐQT miễn nhiệm) 14.898.128 21,07% 31/12/2010
VOF Investment Ltd. 14.081.525 13,85% 31/12/2013
Indochina Capital Vietnam Holdings Limited 7.008.476 9,91% 31/12/2010
Trần Thị Hồng Hạnh Phó Tổng giám đốc 2.487.321 2,84% 31/12/2013
Indochina Capital Advisors Limited 1.099.688 1,08% 31/12/2013
UW Indochina Vietnam Limited 960.378 1,36% 31/12/2010
UW Indochina Vietnam II Limited 886.284 1,25% 31/12/2010
Indochina Consortium Partners I Limited 852.591 0,84% 31/12/2013
Mekong Portfolio Investments Limited 816.692 1,15% 31/12/2010
PHEIM AIZAWA TRUST 764.151 1,08% 31/12/2010
Công ty Cổ phần ĐT&PT Xây dựng (INVESTCO) 750.000 1,06% 31/12/2010
FC GLOBAL 509.434 0,50% 31/12/2013
UW Indochina Vietnam IV Limited 467.876 0,66% 31/12/2010
UW Indochina Vietnam III Limited 312.324 0,44% 31/12/2010
Hồ Hữu Lân (TVHĐQT miễn nhiệm) 302.201 0,42% 31/12/2010
Trần Thị Hồng Hoa (TVHĐQT miễn nhiệm) 291.150 0,41% 31/12/2010
Mai Hà Thanh Hùng Phó Chủ tịch HĐQT 290.200 0,33% 31/12/2013
Hồ Thu Hương (CĐSL) 290.200 0,41% 31/10/2009
Hồ Thị Phượng (Vợ Ông Trương Quang Mẫn - TVHĐQT) 290.200 0,41% 31/10/2009