Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Thương mại Dầu khí Đồng Tháp 926.175 50,53% 31/12/2021
Hùynh Mộng Kiều 438.300 23,91% 31/12/2021
Trần Quang Tùng 175.700 9,59% 08/06/2018
CTCP Nhiên liệu Đồng Tháp 70.000 3,82% 31/12/2020
CTCP Thương mại Dầu Khí Cửu Long 50.000 2,73% 31/12/2020
CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà 35.000 1,91% 31/12/2020
CTCP Vận Tải Xăng Dầu 30.000 1,64% 31/12/2020
CTCP Cơ Khí Xây dựng Đồng Tháp 20.000 1,09% 31/12/2020
Lê Thị Phiến Thành viên Ban kiểm soát 5.000 0,27% 30/06/2022
Trần Quang Sĩ 5.000 0,27% 31/12/2020
Mai Ngọc Tiến 5.000 0,27% 31/12/2021
Nguyễn Viết Khái Chủ tịch HĐQT 2.000 0,11% 30/06/2022
Huỳnh Anh Tuấn 2.000 0,11% 31/12/2018
Nguyễn Thị Lệ Hằng Thành viên HĐQT 2.000 0,11% 30/06/2021
Võ Hửu Nhạc Thành viên HĐQT 1.000 0,05% 30/06/2022
Võ Mai Ly 700 0,04% 31/12/2020
Trần Kim Thoa Thành viên HĐQT 700 0,04% 30/06/2022
Lý Kim Phụng 0 0,00% 31/12/2015
Hoàng Diệu Linh 0 0,00% 08/06/2018
Lê Thị Thúy 0 0,00% 31/12/2014