Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty Cổ Phần Công nghiệp tầu thủy Shinec (CĐSL) 1.149.800 57,49% 31/12/2007
Nguyễn Thị Phương Hải (CĐSL) 50.000 2,50% 31/12/2007
Nguyễn Ngọc Thuý Quỳnh (CĐSL) 50.000 2,50% 31/12/2007
Nguyễn Đắc Hạnh Thành viên HĐQT 25.000 1,25% 31/12/2007
Phạm Ngọc Vân Thành viên Ban kiểm soát 25.000 1,25% 31/12/2007
Hà Thị Lan Phương (CĐSL) 25.000 1,25% 31/12/2007
Đoàn Bảo Hà Thành viên HĐQT 10.000 0,50% 31/12/2007
Trương Nguyễn Phương Lan (CĐSL) 10.000 0,50% 31/12/2007
Đặng Hồng Minh (CĐSL) 10.000 0,50% 31/12/2007
Trịnh Văn Hiếu Phó Giám đốc 5.200 0,26% 31/12/2007
Nguyễn thị Minh Nguyệt Kế toán trưởng 1.000 0,05% 31/12/2007
Nguyễn Trung Kiên Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,05% 31/12/2007