Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Võ Anh Linh 900.000 2,79% 07/09/2022
Nguyễn Thị An Ly 251.268 1,40% 31/12/2019
CTCP Đầu tư ICAPITAL 115.700 0,64% 12/01/2022
Nguyễn Thị Thanh Hương 0 0,00% 31/12/2015
Ngô Lan Anh 0 0,00% 31/12/2015
Đặng Thị Quyên 0 0,00% 15/12/2015
Vũ Viết Tùng 0 0,00% 24/09/2022
Trần Thị Len Kế toán trưởng 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Thành Công Tổng giám đốc 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Văn Phong 0 0,00% 24/09/2022
Trần Quang Ninh 0 0,00% 31/10/2018
Nguyễn Đức Lương 0 0,00% 24/09/2022
CTCP Chứng khoán Agribank 0 0,00% 04/09/2009
Đinh Văn Thuận 0 0,00% 28/12/2016
Trần Đức Uẩn 0 0,00% 07/04/2017
Trần Đức Minh 0 0,00% 11/12/2015
Vũ Thị Lệ Thoa 0 0,00% 03/01/2017
Vũ Lệ Mai 0 0,00% 03/01/2017
Phạm Ngọc Mai 0 0,00% 24/09/2022
Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 24/09/2022