Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngân hàng TMCP Đại Dương 5.000.000 16,67% 31/12/2021
Võ Thanh Hoài 2.097.000 6,99% 22/09/2022
Nguyễn Thị Huyền Trang 1.467.300 4,89% 30/06/2022
Phạm Đức Tuấn Thành viên HĐQT 1.271.800 4,24% 11/01/2023
Trịnh Đức Phú Chủ tịch HĐQT 1.235.000 4,12% 18/01/2023
CTCP Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C 763.900 2,55% 28/04/2021
CTCP Đầu tư SPX 654.500 2,18% 18/01/2023
Đỗ Hoàng Anh Thành viên HĐQT 601.200 2,00% 18/01/2023
CTCP Khoáng sản Bắc Trung Bộ 393.500 1,31% 21/12/2021
Lê Quang Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 300.000 1,00% 30/06/2022
Lê Thị Hòa 130.500 0,44% 30/06/2022
Phan Đình Phong Phó Chủ tịch HĐQT 120.000 0,40% 30/06/2022
Phạm Thị Minh Nguyệt 54.900 0,18% 31/12/2019
Phạm Tất Hoàng Nam 48.300 0,16% 11/01/2023
Trịnh Thu Hồng 39.000 0,13% 23/11/2022
Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc 19.800 0,07% 31/12/2019
Nguyễn Thị Ngân 19.000 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Hạnh Phó Tổng giám đốc 12.400 0,04% 30/06/2022
Đinh Cảnh Tiến Phó Tổng giám đốc 7.000 0,02% 11/01/2023
Nguyễn Danh Long 0 0,00% 30/06/2015