Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
David Alexander Newbigging 0 0,00% 01/12/2022
Grinling International Ltd 0 0,00% 27/03/2017
Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Tp. HCM 0 0,00% 27/03/2017
Benjamin Herrenden Birks 0 0,00% 01/12/2022
Wareham Group Ltd 0 0,00% 30/09/2016
Adrian Teng Wei Ann 0 0,00% 01/12/2022
Mark Andrew Hutchinson Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM 0 0,00% 16/01/2017
Đinh Dũng 0 0,00% 22/02/2017
Đinh Thị Hoa 0 0,00% 01/12/2022
Lê Tuấn Hải 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Hương Giang 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Trương Tiến Đạt 0 0,00% 01/12/2022