Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Phương 1.432.900 12,89% 15/03/2022
Đinh Mạnh Thắng 746.000 6,71% 30/06/2022
Huỳnh Thị Huyền 577.900 5,20% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên HĐQT 500.000 4,50% 30/06/2022
Vũ Thị Ánh Thành viên HĐQT 479.500 4,31% 30/06/2022
Đào Thị Đàn 106.000 0,95% 03/03/2022
Hoàng Văn Toản 84.735 0,76% 31/12/2018
Lê Minh Toàn 63.100 0,57% 31/12/2019
Đinh Mạnh Hưng Thành viên HĐQT 46.000 0,41% 30/06/2022
Lưu Văn Hải 30.366 0,27% 31/12/2020
Trần Anh Đức 28.300 0,25% 31/12/2018
Phạm Trường Tam Chủ tịch HĐQT 12.000 0,11% 30/06/2022
Bùi Thị Lan Anh 4.200 0,04% 30/06/2022
Phạm Thị Hằng 4.200 0,04% 31/12/2021
Bùi Minh Phương 3.666 0,03% 31/12/2018
Vũ Tuấn Nam 2.673 0,02% 31/12/2018
Nguyễn Danh Sơn Phó Tổng giám đốc 1.400 0,01% 30/06/2022
Phùng Minh Bằng Trưởng ban kiếm soát 1.000 0,01% 30/06/2022
Hoàng Văn Trường 1.000 0,01% 31/12/2018
Hoàng Văn Tân 1.000 0,01% 31/12/2018