Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Sông Đà - CTCP 26.607.407 62,27% 30/06/2022
Đặng Thị Bích Hòa 110.088 0,26% 31/12/2018
Trần Văn Tấn 24.753 0,06% 30/06/2022
Trần Thị Lan Anh 21.940 0,05% 31/12/2018
Ngô Thị Kim Nhung 21.060 0,05% 30/06/2022
Trần Ngọc Lan 19.692 0,05% 31/12/2018
Vũ Văn Tính 8.640 0,02% 31/12/2018
Lục Đức Tiến 2.340 0,01% 30/06/2022
Hoàng Ngọc Tú 2.196 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lụa 1.744 0,00% 31/12/2018
Nguyễn Trung Kiên Kế toán trưởng 1.170 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Mai Hường Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Trần Đình Tú Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 19/11/2013
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 0 0,00% 13/12/2013
Nguyễn Văn Bẩy 0 0,00% 09/06/2015
Nguyễn Tuấn Anh Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Đỗ Đức Mạnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Quỹ Đầu tư Giá trị MB Capital 0 0,00% 31/12/2015
Dương Văn Vinh 0 0,00% 07/10/2022