Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 25.500.000 46,45% 31/12/2021
CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 18.000.000 32,79% 31/12/2021
Ngô Thị Thu Hà 300.000 0,55% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hạnh Tổng giám đốc 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Tú Loan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Trần Đình Hiệp Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Trần Tấn Nhật Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Hà Điệp 0 0,00% 05/10/2022
Ngô Thị Thu Hiền Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Bách Thảo Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022
Trần Việt Long Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Trần Hoài Nam Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Đậu Thị Ngọc Hà 0 0,00% 05/10/2022
Vũ Trọng Dũng 0 0,00% 05/10/2022
Đặng Văn Chất 0 0,00% 05/10/2022
Ngô Xuân Quảng Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022