Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Gia Long Chủ tịch HĐQT 16.500.020 32,35% 30/06/2022
Nguyễn Bá Huấn Phó Tổng giám đốc 4.299.000 8,43% 30/06/2022
Lưu Quang Minh Tổng giám đốc 1.500.000 2,94% 26/12/2022
CTCP Tập đoàn Mường Phăng 1.000.000 1,96% 30/06/2022
Vũ Tuấn Hoàng Thành viên HĐQT 154.300 0,30% 30/06/2022
Nguyễn Gia Khoa 19.000 0,04% 30/06/2022
Lê Quốc Toản 3.000 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Điểm 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoàn 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Bá Đạt 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Bá Thắng 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Gia Minh Thành viên HĐQT 2.000 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Liên 1.000 0,00% 30/06/2022
Trần Thị Trâm Thành viên Ban kiểm soát 800 0,00% 30/06/2022
Chu Thị Thanh Vân 0 0,00% 09/11/2011
Lâm Thị Thúy 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Văn Giáp Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 29/01/2023
Phan Đăng Khoa 0 0,00% 14/01/2014
Nguyễn Thanh Sang Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/01/2023
Vũ Thị Hồng Nhung Kế toán trưởng 0 0,00% 29/01/2023