Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Sữa Việt Nam 117.187.500 68,00% 30/06/2022
Phạm Thị Linh 5.060.600 2,94% 30/06/2022
Đỗ Hoàng Phương 5.000.000 2,90% 30/06/2022
Trần Công Chiến 120.000 0,19% 31/12/2019
Hoàng Mạnh Cường Kế toán trưởng 6.250 0,00% 30/06/2022
Đào Duy Linh 3.400 0,01% 19/07/2018
Lê Nhân Đức 1.000 0,00% 31/12/2019
Trần Trí Sơn 990 0,00% 30/06/2022
Trần Văn Hùng 0 0,00% 30/06/2016
Bùi Xuân Hải 0 0,00% 19/09/2017
Bùi Đức Hoàn 0 0,00% 30/06/2016
Nguyễn Đăng Khoa Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 05/12/2022
Đỗ Hoàng Phúc Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Bùi Thị Xuân 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Huy Hoàng 0 0,00% 05/12/2022
Lê Thành Liêm Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Nguyễn Hồng Bách Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/12/2022
Lê Quang Hưng 0 0,00% 05/12/2022
Phạm Thị Hoa 0 0,00% 13/01/2017
Trương Huỳnh Như Ý 0 0,00% 28/05/2020