Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 0 0,00% 20/08/2015