Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 676.260 33,81% 31/12/2017
Đặng Văn Lương 200.871 10,04% 31/12/2017
Trần Đức Phú Thành viên HĐQT 113.045 5,65% 31/12/2017
Nguyễn Ngọc Huyền My 101.100 5,06% 31/12/2017
CTCP Đầu tư Titan 87.497 4,37% 31/12/2013
Trần Quang Vinh Thành viên HĐQT 71.880 3,59% 24/02/2017
Lê Quốc Hà 68.000 3,40% 24/02/2017
Trần Anh Chuyên 63.000 3,15% 24/02/2017
Nguyễn Thanh Hiền 54.300 2,72% 24/02/2017
Huỳnh Quang Thanh 50.000 2,50% 24/02/2017
Ngô Văn Xuân 42.344 2,12% 24/02/2017
Vũ Thị Diễm Ly 38.019 1,90% 24/02/2017
Trần Thanh Nam 34.779 1,74% 24/02/2017
Trần Tấn Hùng 34.203 1,71% 30/06/2014
Võ Hùng Vĩ 26.000 1,30% 24/02/2017
Trần Thị Thùy Dung 25.000 1,25% 24/02/2017
Đỗ Thị Hoàng Ngọc 20.920 1,05% 24/02/2017
Nguyễn Thị Ba 20.258 1,01% 24/02/2017
Hoàng Úy 15.660 0,78% 24/02/2017
Ngô Huỳnh Anh Tuấn 15.000 0,75% 24/02/2017