Các giao dịch thành viên nội bộ của HFT

Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần Giá Giá trị
24/04/2019 Trần Tuấn Anh Sold 980.000
24/04/2019 Lê Quỳnh Anh Sold 980.000
24/04/2019 CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh Sold 1.465.600
24/04/2019 Hoàng Như Hải Sold 650.000
24/04/2019 Trần Thị Qua Sold 980.000
24/04/2019 Hanwha Investment and Securities Co.,Ltd. Purchased 9.005.000
24/04/2019 Nguyễn Minh Hoàng Sold 1.020.200
24/04/2019 Lê Quỳnh Trang Sold 990.000
24/04/2019 CTCP Logistics Con Đường Xanh Sold 1.939.200
19/04/2019 CTCP Logistics Con Đường Xanh RegisteredToSell 1.939.200
19/04/2019 Lê Quỳnh Trang RegisteredToSell 990.000
19/04/2019 Trần Tuấn Anh RegisteredToSell 980.000
19/04/2019 Hoàng Như Hải RegisteredToSell 650.000
19/04/2019 CTCP Đầu tư Phát triển Con Đường Xanh RegisteredToSell 1.465.600
19/04/2019 Lê Quỳnh Anh RegisteredToSell 980.000
10/04/2019 Nguyễn Huy Dương Thành viên HĐQT Purchased 987.900
02/04/2019 Phạm Thị Minh Sold 300
29/03/2019 Phan Thị Phương Thúy Đại diện công bố thông tin Sold 2.000
27/03/2019 Phan Thị Phương Thúy Đại diện công bố thông tin RegisteredToSell 2.000
27/03/2019 Phạm Thị Minh RegisteredToSell 300