{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Lê Quang Huy

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: BSI

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  01 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán:  01 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

7. Mục đích thực hiện giao dịch: bán lô lẻ

8. Phương thức giao dịch: Bán lô lẻ cho công ty Cổ phần chứng khoán BIDV (BSC).

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/3/2017 đến ngày 14/4/2017

 

 

 


 

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}