Trải nghiệm giao diện website mới tại đây
  • |
Tìm kiếm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

14/03/2017 10:33:00 SA          

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Lê Quang Huy

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: BSI

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  01 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán:  01 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

7. Mục đích thực hiện giao dịch: bán lô lẻ

8. Phương thức giao dịch: Bán lô lẻ cho công ty Cổ phần chứng khoán BIDV (BSC).

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/3/2017 đến ngày 14/4/2017

 

 

 


 

12/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên 532
10/10/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội
06/10/2017 Thông báo loại cổ phiếu ALV ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
05/10/2017 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 10/2017 TẠI BSC
04/10/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ
29/09/2017 THÔNG BÁO ÁP DỤNG THU PHÍ DỊCH VỤ TIN NHẮN TỰ ĐỘNG
28/09/2017 Thông báo loại mã BPC khỏi danh mục chứng khoán ký quỹ tại BSC
26/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên
20/09/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần In Tài chính
08/09/2017 Thông báo loại cổ phiếu SD2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
08/09/2017 Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng công ty Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam