• |
Tìm kiếm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

14/03/2017 10:33:00 SA          

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Lê Quang Huy

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: BSI

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  01 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán:  01 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

7. Mục đích thực hiện giao dịch: bán lô lẻ

8. Phương thức giao dịch: Bán lô lẻ cho công ty Cổ phần chứng khoán BIDV (BSC).

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/3/2017 đến ngày 14/4/2017

 

 

 


 

23/06/2017 BSC ký kết Hợp đồng kiểm toán Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ernst & Young Việt Nam
22/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty CP Đầu tư Apax Holdings
13/06/2017 Thông báo về Tạm dừng mua cổ phiếu lô lẻ BSI
12/06/2017 BSC CBTT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016
12/06/2017 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN (IPC) TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH
09/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
07/06/2017 CBTT về nhận quyết định của Sở Hà nội liên quan đến chứng khoán phái sinh
07/06/2017 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 06 2017 TẠI BSC
07/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Việt Trung
07/06/2017 Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình
05/06/2017 THÔNG BÁO LOẠI CỔ PHIẾU TRA RA KHỎI DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP KÝ QUỸ TẠI BSC