• |
Tìm kiếm

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

14/03/2017 10:33:00 SA          

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: Lê Quang Huy

- Quốc tịch: Việt Nam

- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

2. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: BSI

3. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3:

4. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:  01 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký bán:  01 cổ phiếu

6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

7. Mục đích thực hiện giao dịch: bán lô lẻ

8. Phương thức giao dịch: Bán lô lẻ cho công ty Cổ phần chứng khoán BIDV (BSC).

9. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/3/2017 đến ngày 14/4/2017

 

 

 


 

24/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu DP3 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
23/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu SRF ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
22/08/2017 Thông báo chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội
21/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu DCS ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
16/08/2017 BSC đã nhận được Thông báo số 935/TB-SGDHCM ngày 9 tháng 8 năm 2017 về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
16/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu VC2 ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
16/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu BTP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
15/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu SKG, TCR ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
14/08/2017 Thông báo đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Nước Giải khát Sanest Khánh Hòa
14/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu TPP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC
11/08/2017 Thông báo loại cổ phiếu KHP ra khỏi danh mục được phép ký quỹ tại BSC