DNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | 03/02/2023 2:00:00 CH

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt

ICG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX | 03/02/2023 2:00:00 CH

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, trả cổ tức bằng tiền mặt

HJS: Báo cáo về thay đổi sử hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thu Hà

HNX | 03/02/2023 1:59:00 CH

Báo cáo về thay đổi sử hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thu Hà

CTX: Công ty cổ phần Thăng Long Fundings - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

HNX | 03/02/2023 1:59:00 CH

Công ty cổ phần Thăng Long Fundings - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

CTX: Lý Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

HNX | 03/02/2023 1:59:00 CH

Lý Quốc Hùng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

CTX: Ngô Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

HNX | 03/02/2023 1:59:00 CH

Ngô Thị Thu Lý - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP