HAN: Lãi tăng 86%, Xây dựng Hà Nội vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm

Tạp chí kinh tế chứng khoán VN | 01/02/2023 7:39:35 CH

Năm 2022, doanh thu thuần của HAN tăng 32% lên 3.178 tỷ đồng, LNST đạt 66 tỷ đồng, tăng 86% so với năm 2021.

TTT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 01/02/2023 7:07:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

TKG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 01/02/2023 7:06:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

PCH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 01/02/2023 7:05:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

SDG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 01/02/2023 7:04:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022

SPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

HNX | 01/02/2023 7:03:00 CH

Báo cáo quản trị công ty năm 2022