Thông báo Mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu Lò Thị Phượng

| 02/02/2024 2:20:00 CH

Thông báo Mất Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu Lò Thị Phượng

Thông báo cấp lại GCN SHTP khách hàng Lưu Thị Thu Hằng

| 04/01/2024 1:28:00 CH

Thông báo cấp lại GCN SHTP khách hàng Lưu Thị Thu Hằng

Thông báo danh sách khách hàng không thanh toán được giao dịch nhận gốc lãi Trái Phiếu BIDV mã BID2_18.06

| 20/12/2023 10:07:00 SA

Thông báo danh sách khách hàng không thanh toán được giao dịch nhận gốc lãi Trái Phiếu BIDV mã BID2_18.06

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái phiếu BIDV mã BIDL2028061

| 11/12/2023 5:41:43 CH

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái phiếu BIDV mã BIDL2028061

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái phiếu BIDV mã BIDL2028067

| 05/12/2023 4:28:07 CH

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi và thực hiện quyền mua lại Trái phiếu BIDV mã BIDL2028067

Công văn thông báo Danh sách Khách hàng chưa thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_19.09

| 28/11/2023 2:58:00 CH

Công văn thông báo Danh sách Khách hàng chưa thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_19.09