Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BIDL2030041

| 09/07/2024 5:14:00 CH

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BIDL2030041

Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.38

| 05/07/2024 5:14:21 CH

Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.38

Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.34

| 17/06/2024 5:56:00 CH

Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.34

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.34

| 05/06/2024 5:42:20 CH

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.34

BSC: Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.20

| 31/05/2024 9:04:00 SA

BSC: Công văn thông báo Lãi suất kỳ 5 Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.20

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.20

| 21/05/2024 2:22:19 CH

Công văn thông báo Ngày chốt danh sách để thanh toán lãi Trái phiếu BIDV mã BID2_RL_20.20