{{news.Title}}

{{news.Source}} - {{news.Date | date:'dd/MM/yyyy hh:mm:ss'}}


Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty. Thông tin chi tiết như sau:

1.    THỜI GIAN: 8h00, Thứ 6, ngày 20 tháng 04 năm 2018

2.    ĐỊA ĐIỂM:    Hội trường BIDV – Tầng 21 Tháp A, Vincom, 191 Bà Triệu, Hà Nội.

3.    KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN:

Thời gian

Nội dung

08:30 – 08:50

 

Giới thiệu thành phần tham dự đại hội và thông qua:

+       Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ.

+       Thành phần Đoàn chủ tịch.

08:50 – 09:05

Giới thiệu và thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

11:00 - 11:15

Cổ đông thảo luận và biểu quyết các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

11:15– 11:25

Nghỉ giải lao

11:25 – 11:40

Công bố kết quả biểu quyết và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT độc lập và trưởng Ban kiểm soát;

Thành viên HĐQT độc lập và Trưởng Ban kiểm soát ra mắt Đại hội

11:40 -11:50

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

11:50 – 12:00

Bế mạc Đại hội

 

Trân trọng cảm ơn!

 

 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI 

 1. Báo cáo hoạt động HDQT 2018

 2. Tờ trình thù lao HDQT và ban kiếm soát

 3. Báo cáo kết quả giám sát của Ban kiểm soát

 4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát

 5. BCTC đã kiểm toán 2018 PA Phân phối LN 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

 6. Báo cáo tăng vốn 2017 và phương án phát hành trái phiếu 2018

 7. Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị BSC 2018

 8. Dự thảo biên bản ĐHĐCĐ 2018

 9. Dự thảo biên bản kiểm phiếu 2018  

10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

11. Dự thảo Quy chế bầu cử 2018

12. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ 2018

File đính kèm: {{news.AttachedFileName}}

Các tin liên quan


{{r.Date | date:'dd/MM/yyyy'}}{{r.Title}}