DUPONT

  Đơn vị
Lợi nhuận trên vốn chủ (ROE) %
Lợi nhuận biên (ROS) %
Vòng quay tổng tài sản vòng
Đòn bẩy tài chính Lần

Hiệu quả quản lý

  Đơn vị
Doanh thu thuần Tỷ
Tăng trưởng doanh thu %
Tỷ suất Lợi nhuận gộp %
Tỷ lệ EBIT %
Tỷ lệ EBT/EBIT %
Tỷ lệ EAT/EBT %

Hiệu quả hoạt động

  Đơn vị
Thời gian thu tiền khách hàng Ngày
Thời gian tồn kho Ngày
Thời gian trả cho nhà cung cấp Ngày
Vòng quay vốn lưu động Ngày

Sức mạnh tài chính

  Đơn vị
Vốn lưu động ròng Tỷ
Khả năng thanh toán ngắn hạn Lần
Khả năng thanh toán nhanh Lần
Tài sản dài hạn/tổng tài sản Lần
Công nợ/Vốn chủ sở hữu Lần