Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Thị Thùy Linh Chủ tịch HĐQT 1.660.798 2,08% 31/12/2022
Nguyễn Đức Hiếu 1.000.000 1,25% 11/06/2021
Đào Thanh Huyền 0 0,00% 04/02/2023
Bùi Bảo Toàn 0 0,00% 04/02/2023
Hoàng Thị Hải Minh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Đức Phong 0 0,00% 04/02/2023
Lưu Bích Ngọc Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 04/02/2023
Lê Quang Chung Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Minh Dũng 0 0,00% 04/02/2023
Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023
Đỗ Thị Sâm Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023
Bùi Thị Quỳnh Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/02/2023
Lê Thị Bích Tuyên 0 0,00% 04/02/2023
Lê Đức Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 04/02/2023
Đào Thị Lệ Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/02/2023
Lê Mạnh Cường Tổng giám đốc 0 0,00% 04/02/2023
Lê Thị Vân Anh Kế toán trưởng 0 0,00% 04/02/2023