Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Ngô Thị Thùy Linh Chủ tịch HĐQT 1.660.798 2,08% 31/12/2021
Nguyễn Đức Hiếu 1.000.000 3,23% 11/06/2021
Lê Mạnh Cường Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Lê Thị Vân Anh Kế toán trưởng 0 0,00% 07/10/2022
Bùi Bảo Toàn 0 0,00% 07/10/2022
Hoàng Thị Hải Minh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/10/2022
Đào Thanh Huyền 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Đức Phong 0 0,00% 07/10/2022
Lưu Bích Ngọc Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 07/10/2022
Lê Quang Chung Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Minh Dũng 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Trường Sơn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Đỗ Thị Sâm Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Lê Thị Bích Tuyên 0 0,00% 07/10/2022
Bùi Thị Quỳnh Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/10/2022
Lê Đức Hoàng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Đào Thị Lệ Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/10/2022