Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu Tư Alphanam 54.120.210 83,01% 30/06/2022
CTCP Alphanam 3.960.170 6,07% 30/06/2022
Nguyễn Minh Nhật Phó Chủ tịch HĐQT 1.816.815 2,79% 30/06/2022
Tetsuji Nagata 1.145.340 4,55% 25/12/2018
Nguyễn Thu Trang 822.133 1,26% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Việt 154.472 0,24% 30/06/2022
Lâm Sơn Tùng Phó Tổng giám đốc 110.000 0,17% 30/06/2022
Đỗ Thúy Nga 12.980 0,02% 30/06/2022
Trương Thị Thu Hiền Tổng giám đốc 3.000 0,01% 20/07/2018
Lê Thị Bích Liên 1.050 0,00% 30/06/2021
Trần Hoài Thu 0 0,00% 01/12/2022
Lê Thị Tươi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Doãn Thị Vân 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Mai Hương 0 0,00% 01/12/2022
Mot East Wing Vietnam Ltd 0 0,00% 29/01/2016
Phạm Thị Thanh Tâm 0 0,00% 01/12/2022
Bùi Kim Yến Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/12/2022
Lê Văn Đạt 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Bùi Đình Quý 0 0,00% 15/07/2013