Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu Tư Alphanam 54.120.210 83,01% 31/12/2022
CTCP Alphanam 3.960.170 6,07% 31/12/2022
Nguyễn Minh Nhật Phó Chủ tịch HĐQT 2.816.815 4,32% 31/12/2022
Tetsuji Nagata 1.145.340 4,55% 25/12/2018
Nguyễn Thu Trang 822.133 1,26% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Việt 154.472 0,24% 31/12/2022
Lâm Sơn Tùng Phó Tổng giám đốc 110.000 0,17% 31/12/2022
Đỗ Thúy Nga 12.980 0,02% 31/12/2022
Trương Thị Thu Hiền Tổng giám đốc 3.000 0,01% 20/07/2018
Lê Thị Bích Liên 1.050 0,00% 30/06/2021
Phan Anh Sơn 0 0,00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Ánh Tuyết 0 0,00% 02/02/2023
East Wing Asset Management Pte. Ltd 0 0,00% 12/11/2013
East Wing Asset Management Corporation 0 0,00% 31/12/2021
Bùi Hoàng Tuấn Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 14/03/2022
Vũ Hải Phòng 0 0,00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Luyến 0 0,00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Vân Anh 0 0,00% 02/02/2023
Đỗ Thị Minh Anh 0 0,00% 02/02/2023
Thịnh Thị Thanh Huyền 0 0,00% 02/02/2023