Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bộ Công thương 189.592.400 81,79% 31/12/2021
Carlsberg Breweries A/S 40.198.200 17,34% 31/12/2021
Công ty TNHH Thương mại Carlsberg Việt Nam 381.400 0,16% 30/06/2020
Nguyễn Hải Hồ 8.200 0,00% 31/12/2019
Trần Đình Thanh Chủ tịch HĐQT 6.900 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Hồng Linh 6.000 0,00% 31/12/2018
Vương Toàn 2.600 0,00% 31/12/2019
Ngô Quế Lâm Tổng giám đốc 1.100 0,00% 31/12/2021
Phạm Thu Thủy Kế toán trưởng 50 0,00% 31/12/2021
Bùi Trường Thắng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 08/12/2022
Phạm Trung Kiên Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 08/12/2022
Đỗ Phương Thảo 0 0,00% 08/12/2022
Quản Lê Hà Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
Chu Thị Mai 0 0,00% 08/12/2022
Trần Minh Tuấn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/12/2022
Đinh Thị Thanh Hải 0 0,00% 08/12/2022
Trần Thuận An Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
Bùi Hữu Quang Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/12/2022
Đỗ Xuân Hạ 0 0,00% 08/12/2022
Đỗ Thị Hảo 0 0,00% 05/12/2016