Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Tiến Đại Phát 23.825.800 40,21% 31/12/2021
CTCP PIV 4.177.100 7,05% 11/02/2020
Nguyễn Thu Hà 3.000.000 5,06% 12/04/2022
Nguyễn Thị Nhàn 3.000.000 5,06% 11/05/2022
Đào Thị Hồng Hạnh 2.960.000 5,00% 15/03/2022
CTCP CNC Capital Việt Nam 2.182.000 3,68% 31/12/2021
Nguyễn Thị Lan Hương 1.860.900 3,14% 22/07/2019
Ngô Tiến Cường 630.100 1,06% 31/12/2021
Nguyễn Đức Ý Tổng giám đốc 5.000 0,01% 31/12/2021
Trần Xuân Phương 3.000 0,01% 31/12/2019
Nguyễn Thị Huế Thành viên Ban kiểm soát 200 0,00% 31/12/2021
Vũ Thị Thảo Thành viên Ban kiểm soát 200 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hà Trưởng ban kiếm soát 150 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Xuân Duân 150 0,00% 31/12/2021
Vũ Thị Thủy 50 0,00% 31/12/2021
Trần Thị Dung 30 0,00% 31/12/2021
Phạm Tiến Đạt 30 0,00% 31/12/2021
Vũ Văn Vì 20 0,00% 31/12/2021
Hoàng Quốc Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thị Minh Đức Kế toán trưởng 0 0,00% 05/10/2022