Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 1.484.420 47,11% 31/12/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1.349.000 42,82% 06/06/2022
Bùi Minh Tuấn 152.000 4,82% 31/12/2022
Hoàng Phong Giao 100 0,00% 31/12/2022
Đào Phúc Long Phi 0 0,00% 06/02/2023
Trương Thị Thanh Luân Thành viên HĐQT 0 0,00% 06/02/2023
Phạm Tuấn Cường 0 0,00% 30/12/2015
Từ Vĩ Trí Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Kim Nga 0 0,00% 06/02/2023
Vũ Trần Vĩnh Thụy 0 0,00% 06/02/2023
Đoàn Thị Minh Trang 0 0,00% 06/02/2023
Thái Tấn Dũng 0 0,00% 01/12/2015
Từ Quang Nhật Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/02/2023
Nguyễn Thị Hạnh 0 0,00% 06/02/2023
Lê Ngọc Nguyên Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 06/02/2023
Lại Thị Thanh Phương 0 0,00% 06/02/2023
CTCP Đầu tư Vina 0 0,00% 29/10/2021
Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng 0 0,00% 23/08/2018
Trần Anh Tuấn 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Hoàng Kim Vũ 0 0,00% 31/12/2014