Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV 1.484.420 47,11% 30/06/2022
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải 1.349.000 42,82% 06/06/2022
Bùi Minh Tuấn 152.000 4,82% 30/06/2022
Hoàng Phong Giao Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2022
Tô Phan Trung Thái 0 0,00% 03/10/2022
Phạm Phú Quốc 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Quang Hiển 0 0,00% 31/12/2019
Tôn Thị Nga 0 0,00% 25/07/2014
Nguyễn Văn Miên 0 0,00% 31/12/2014
Võ Thúy Hạnh 0 0,00% 29/09/2015
Võ Thúy Nga 0 0,00% 30/06/2015
Trương Quang Thống Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 15/02/2016
Nguyễn Thị Giang 0 0,00% 16/03/2015
Trương Thị Thanh Luân Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/10/2022
Lại Thị Thanh Phương 0 0,00% 03/10/2022
Lê Anh Văn 0 0,00% 04/12/2015
Từ Vĩ Trí Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Kim Nga 0 0,00% 03/10/2022
Nguyễn Thị Hạnh 0 0,00% 03/10/2022
Vũ Trần Vĩnh Thụy 0 0,00% 03/10/2022