Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 30.950.000 68,78% 31/12/2022
Văn Bảo Ngọc 1.766.660 3,93% 31/12/2022
Nguyễn Thị Hạnh 400.000 0,89% 31/12/2022
Văn Thảo Nguyên 400.000 0,89% 31/12/2022
Võ Hải Thanh 197.100 0,44% 30/06/2022
Văn Thanh Liêm Thành viên HĐQT 182.673 0,41% 31/12/2022
Nguyễn Hồng Anh Thành viên HĐQT 50.000 0,11% 31/12/2022
Nguyễn Huỳnh Loan Anh 50.000 0,11% 31/12/2022
Nguyễn Thanh Thủy Thành viên Ban kiểm soát 15.000 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Tiến Thiện 0 0,00% 16/03/2017
Nguyễn Minh An 0 0,00% 16/03/2017
Hoàng Lâm Hòa 0 0,00% 25/02/2022
Văn Bá Thi Kế toán trưởng 0 0,00% 22/03/2023
Phạm Bá Tôn 0 0,00% 31/12/2017
Cao Thanh Bích Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Lưu Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 22/03/2023
Hoàng Thanh Vân Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 22/03/2023
Neo Gim Siong Bennett Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Tiến Dũng 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Thị Thùy Dung 0 0,00% 22/03/2023