Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Đài Truyền hình Việt Nam 45.081.076 98,55% 31/12/2021
Tạ Sơn Đông 3.500 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Ninh Phó Tổng giám đốc 3.300 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Anh Phó Tổng giám đốc 2.900 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hiền Thành viên Ban kiểm soát 1.600 0,00% 30/06/2022
Bùi Huy Năm Tổng giám đốc 1.500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Trung Huấn Giám đốc kinh doanh 1.500 0,00% 28/05/2019
Trần Ngọc Huyền Kế toán trưởng 1.500 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoàng Phương Phó Tổng giám đốc 1.400 0,00% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Hạnh 1.300 0,00% 28/05/2019
Hoàng Ngọc Huấn Chủ tịch HĐQT 1.100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Nhung Đại diện công bố thông tin 1.100 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Anh 1.000 0,00% 30/06/2022
Lê Trung Tấn Phó Tổng giám đốc 900 0,00% 30/06/2022
Đinh Trung Dũng 200 0,00% 28/05/2019
Trịnh Long Vũ 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Hữu Long 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Minh Điệp Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 22/03/2023
Vũ Quang Tạo Thành viên HĐQT 0 0,00% 22/03/2023
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0,00% 22/03/2023