Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Woori 6.615.000 49,00% 31/12/2011
Vũ Đức Nghĩa Thành viên HĐQT 850.000 6,30% 31/12/2011
Võ Thị Hồng Vân Phó Chủ tịch HĐQT 700.000 5,19% 31/12/2011
Võ Lê Nam 645.368 4,78% 31/12/2011
Võ Nguyên Tuệ (Em Trai Võ Thị Hồng Vân - PCTHĐQT) 549.711 4,07% 30/06/2012
Lâm Đức Trường Trưởng ban kiếm soát 500.000 3,70% 31/12/2011
Tạ Thị Ngọc Mỹ Thành viên Ban kiểm soát 500.000 3,70% 31/12/2011
Võ Hưng 455.275 3,37% 31/12/2011