Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1.787.492 29,91% 31/12/2020
Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường 1.485.882 24,86% 31/12/2019
Dương Thị Huyền Quyên 1.011.626 16,93% 31/12/2019
Đông Thị Thắm 799.212 13,37% 31/12/2019
Nguyễn Thủy Nguyên 570.883 9,55% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hùng 36.400 0,61% 23/03/2020
Lưu Ngọc Vĩnh Thành viên HĐQT 2.025 0,03% 31/12/2020
Đỗ Hiên Ngang 2.000 0,03% 31/12/2018
Nguyễn Công Thắng Giám đốc 1.000 0,02% 31/12/2020
Đinh Đức Bộ 800 0,01% 05/03/2020
Trương Thị Minh Thu Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/12/2018
Trần Thị Minh Trang 0 0,00% 26/12/2016
Nguyễn Trường Giang 0 0,00% 31/12/2015
Trương Thanh Vân 0 0,00% 18/05/2021
Nguyễn Tuấn Phong 0 0,00% 20/12/2016
Nguyễn Thị Yến Hoa 0 0,00% 14/07/2017
Vũ Minh Ngọc Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/05/2021
Nguyễn Thị Thủy 0 0,00% 18/05/2021
Nguyễn Thị Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/05/2021
Chu Thị Bích Hồng Phó Giám đốc 0 0,00% 18/05/2021